RODO

RODO informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych Członków Klubu oraz Sympatyków którzy korzystają z usług, jakie świadczy nasz Klub.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Stowarzyszenie „Akademicki Klub Taekwondo UDAR” z siedzibą przy ul. Zbigniewa Burzyńskiego 8D/25, 80-462 Gdańsk

NIP: 58331853, REGON: 361985743

Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa Klubu – Krzysztofa Kowalskiego

E-mail: contact[at]udargdansk.pl

Telefon: +48 605 151 734

Jakie dane osobowe przetwarzamy na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych w Klubie?

Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, numer telefonu czy też informacje o sobie, jakie podaliście podczas podpisania umowy treningowej i oświadczeniu treningowym.

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie dane osobowe członków klubu oraz kandydatów na członków klubu, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z zajęć sportowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności.

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w Akademickim Klubie Taekwondo UDAR.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie.
Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo Akademickim Klubie Taekwondo UDAR albo z wystąpieniem z Akademickiego Klubu Taekwondo UDAR.

Jakie są Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator danych informuje, że:

Pani/Pana dane osobowe:

  1. podane w umowie treningowej i deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,

  2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do Akademickiego Klubu Taekwondo UDAR wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),

  3. będą przechowywane, przez okres przynależności do Akademickiego Klubu Taekwondo UDAR. a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,

  4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,

  5. są przetrzymywane w wewnętrznym systemie autorstwa Akademickiego Klubu Taekwondo UDAR, umożliwiającym bezpośredni kontakt z instruktorami oraz ustalanie indywidualnych celów treningowych. Wgląd do systemu jest możliwy dopiero po zarejestrowaniu użytkownika przez administratora. Logowanie i wgląd do danych jest możliwe na stronie www.smart.udargdansk.pl

  6. mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu udziału w imprezach sportowych,

  7. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.

  8. w razie uznania, że przetwarzanie przez Akademicki Klub Taekwondo UDAR dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).